منگنز پردازش کارخانه

منگنز به آهن و تولید فولاد موجب آن رفع گوگرد، دكسدزنج و خواص آلیاژ ساز ضروری است. کینگ از جمله آن آهن ساخت جزء تقاضا منگنز بیشتر در حال حاضر در طیف وسیعی از 85 ٪ تا 90 ٪ از کل تقاضا اختصاص دارد. در میان انواع دیگر استفاده می کند، منگنز جزء کلیدی از فرمولاسیون کم هزینه فولاد ضد زنگ است. مقدار کمی منگنز بهبود کارایی فولاد در دمای بالا چون سولفید ذوب بالا را تشکیل می دهند و بنابراین جلوگیری از تشکیل سولفید آهن مایع در مرزهای دانه.

ارسال الزامات بصورت آنلاین

ادامه مطلب